Posted in ufa ข่าวรวม

อุตสาหกรรมกับการพัฒนาทักษะแรงงาน

Posted in ufa ข่าวรวม

การคาดการณ์จีดีพีของไทยลดลงเหลือ 3.3% เหลือ 3.8%

Posted in ufa ข่าวรวม

นิทรรศการออมเงิน Money Expo 2019

Posted in ufa ข่าวรวม

วิเคราะห์วิธีการใหม่ในการทำสงครามการค้าส่งออกไทย

Posted in ufa ข่าวรวม

เทคโนโลยีการแปลงรูปแบบดิจิทัลอีคอมเมิร์ซ

Posted in vegus 168 สมัคร ข่าวรวม

การส่งออกขยายตัวลดลงครึ่งหนึ่งจากความขัดแย้งทางการค้า

Posted in vegus168 ข่าวรวม

การส่งออกสหรัฐฯ และจีน ลดลงกว่าครึ่งจากความขัดแย้งทางการค้า

Posted in vegus 168 สมัคร ข่าวรวม

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้การส่งออกตกต่ำลง

Posted in vegus168 ข่าวรวม

การขาดแคลนแรงงานฝีมือ อาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของสิงคโปร์

Posted in vegus 168 สมัคร ข่าวรวม

นักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัว ช่วยยกระดับจำนวนผู้โดยสารในสนามบินมากยิ่งขึ้น